Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Majatalo Juukan asiakasrekisteri

GDPR-tietosuojaselostuksessa on määritelty, että Majatalo Juuka on rekisterinpitäjä niin asiakas-, markkinointi- kuin matkustajarekisterissä. Rekisterit sisältävät sekä yritysten edustajien että yksityisten ihmisten henkilötietoja. Markkinointiviestintää varten suostumus pyydetään molemmilta. Majatalo Juuka on sitoutunut toimimaan tietosuoja-asetuksen ja sitä soveltavan lainsäädännön periaatteiden mukaisesti voidakseen palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Lue siis alla oleva tietosuojaseloste huolellisesti. Rekisteri päivitetty 1.10. 2019

 

 1. Rekisterinpitäjä
  Majatalo Juuka
  Vanhatie 8, 83900 Juuka
  Y-tunnus: 2749480-5
  puh. 050 351 7490
  email: majatalojuuka@gmail.com
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Rekisteriin ja asiakkaan oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Marjo Pääskyvuori, puh. 050 351 7490, email: marjo.paaskyvuori@gmail.com
 3. Rekisterin nimi
  Majatalo Juuka, asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperust
  Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu Majatalo Juukan kuluttaja- ja yritysasiakkaiden asiakassuhteeseen. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan majoittumisen tai muun yrityksen tarjoaman palvelun hankkimisen yhteydessä, maksutapahtumia sekä tiedotusta varten. Asiakas itse antaa kaikki tarvittavat tiedot.
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
  Asiakasrekisterin sisältämät tiedot ovat henkilön itsensä antamia tietoja ja suostumus henkilötietojen käsittelyyn.Kerättyjä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi tai niin kauan kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista. Pyydettäessä henkilötieto poistetaan markkinointirekisteristä 14 pv kuluessa.Rekisteriin pääsy on vain rekisterinpitäjällä.

  Asiakasrekisterissä olevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:
  – majoittumiseen ja palvelujen ostamiseen liittyvät viralliset rekisteröinnit (ks. matkustajarekisteri)
  – asiakassuhdeviestintä ja markkinointi
  – palveluiden myynti ja toteutus
  – kirjanpitoon, maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
  – rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen.

 6. Käsiteltävät henkilötiedot
  Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista ja yritysasiakasta seuraavia henkilö- ja yritystietoja:
  – asiakkaan etu- ja sukunimi, (yrityksistä toiminimi ja y-tunnus), puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
  – yöpyjiä koskevat tiedot sekä maksuvälinetiedot

  Evästeet ja analytiikka
  Evästeiden avulla kerätään tietoja verkkosivujen vierailijoiden sivuston käytöstä ja käyttäjämääristä. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. facebook.com ja googleanalytics.com. Tietojen avulla voidaan selvittää kuinka moni vierailee sivustolla, miten vierailijat käyttävät sivustoa ja kuinka pitkään he siellä viipyvät ja mitä tietoja hakevat. Tietoihin sisältyvät esimerkiksi käytettävän selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot, vierailujen ajankohta ja määrä, sekä sivut, joilla vieraillaan.

  Eväste sivuilla sisältää myös ainutlaatuisen tunnistenumeron, jonka avulla käyttäjän selain voidaan tunnistaa seuraavan kerran, kun hän vierailee sivustolla ja näin helpottaa sivuston käyttöä. Evästeet seuraavat myös mitä hakuja ihmiset tekevät sivustoilla ja mitä selaimia, tietokoneita ja käyttöjärjestelmiä he käyttävät.

  Facebook
  Jos asiakas painaa verkkosivuilla olevaa Facebookin tykkäysnappia, hän suostuu siihen, että Facebook kerää hänestä tietoja ja saattaa luovuttaa niitä eteenpäin kolmansille osapuolille. Facebookin toimintaan rekisterinpitäjällä ei ole mahdollista vaikuttaa.


  Laskutuspalvelu: Merit Aktiva
  Laskutus ja perintähoidetaan yrityksessä itse. Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot tallentuvat kirjanpitojärjestelmään, jonka tarjoaa Merit Aktiva (https://www.meritaktiva.fi/ohje/varia/ tietosuojaseloste.pdf). Laskutusta varten voidaan kerätä asiakkaan nimi ja osoite tiedot sekä sähköposti, lisäksi yrityksistä vaaditaan y-tunnus.

 7. Mistä henkilötiedot saadaan
  Rekisteritiedot antaa asiakas henkilökohtaisesti.
 8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
  Asiakasrekisteristä ei luovuteta missään vaiheessa tietoja kolmansille osapuolile. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvien tiedontanto- ja tietopyyntöjen perusteella (ks. Matkustajarekisteri)
 9. Henkilötietojen säilytysaika
  Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään ja säilytetään toistaiseksi. Matkustajarekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan lain edellyttämiä säilytysaikoja. Asiakkuussuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikastarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi. Pääasiallisesti asiakkaan lähdettyä osa tiedoista poistetaan.Asiakkaiden tiedot voidaan siirtää yrityksen omaan suoramarkkinointirekisteriin sellaisten henkilöiden ja yritysten kohdalle, jotka eivät ole kieltäneet tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.
 10. Asiakkaan oikeudet
  Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuoja-asetus artikla 6 artikla 1 kohta e alakohta). Tässä tapauksessa oikeutetun edun muodostaa asiakkuussuhde. Tiedonkeräys perustuu henkilön itsensä antamiin tietoihin ja suostumukseen tietojen käytöstä. Tietojen antajalla on oikeudet ja mahdollisuudet poistaa tai tarkistaa omia tietojaan halutessaan.Matkustajatietojen käsittely perustuu lakiin ja siinä määritetään matkustajatietojen käyttötarkoitukset ja mille viranomaisille tietoja luovutetaan. Matkustajan oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista ei voi näin ollen johtaa tilanteeseen, jossa laissa olevia säännöksiä matkustajatietojen käsittelystä ei noudatettaisi.

  Jos asiakas ei halua luovuttaa tietojaan yritykselle, yritys ei voi häntä palvella.

 11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuojasäädöksiä.
 12. Asiakkaan oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
  Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

  Rekisterinpitäjä voi pyytää asiakasta täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia pyyntö koskee.

  Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnöt allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

  Majatalo Juuka noudattaa asiakkaiden henkilötietojen siirrossa EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY sekä tarkasteluhetkellä voimassa olevaa kansallista ja kansainvälistä säännöstöä.

Majatalo Juukan matkustajarekisteri

Henkilötietotietolain 10 ja 24 §:ien sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7 §:n mukaisesti.

 

 1. Matkustajarekisterin pitäjä
  Majatalo Juuka Vanhatie 8,83900 Juuka
  Y-tunnus: 2749480-5
  puh. 050 351 7490
  email: majatalojuuka@gmail.com
 2. Yhteyshenkilö matkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
  Rekisteriin ja asiakkaan oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on
  Marjo Pääskyvuori
  puh. 050 351 7490e
  mail: marjo.paaskyvuori@gmail.com
 3. Rekisterin nimi
  Matkustajarekisteri
 4. Matkustajatietojen käsittelyn oikeusperuste
  Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin.
 5. Matkustajatietojen käsittelyn tarkoitukset
  Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetuun lakiin perustuen majoitustoiminnan harjoittaja voi pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti jäljempänä kohdassa 6 yksilöidyistä matkustajatiedoista rekisteriä (matkustajarekisteri).

  Matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä käytetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen. Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on henkilötietolain 29 § nojalla oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin tai asiakaspalveluun.
 6. Käsiteltävät matkustajatiedot
  Matkustajarekisterissä käsitellään laissa mainittuja matkustajatietoja:
  – matkustajan nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus
  – mukana olevan puoliso (aviopuoliso tai henkilö, joka elää matkustajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyissä parisuhteessa) sekä alaikäisten lasten nimet ja henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat
  – matkustajan osoite
  – majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä (mikäli tiedossa)
  – maa, josta Suomeen saavutaan (jos matkustajan asuinpaikka ei ole Suomi)
  – matkustusasiakirjan numero (ei tarvita pohjoismaan kansalaiselta eikä Suomessa asuvalta)
  – vapaaehtoinen tieto: tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia.
  – Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus.
 7. Mistä matkustajatiedot saadaan?
  Matkustajatiedot saadaan matkustajailmoituksesta, jonka matkustaja tai ryhmämatkan kohdalla ryhmämatkanjohtaja täyttää ja vahvistaa allerkirjoituksellaan.
 8. Matkustajatietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
  Matkustajatietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Viranomaisille matkustatietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuen. Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan majoitustoiminnan harjoittajan on salassapitosäännösten estämättä toimitettava ulkomaalaista koskevat matkustajatiedot viivytyksettä sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella toiminnanharjoittajan majoitusliike sijaitsee. Poliisilla on oikeus saada muidenkin kuin ulkomaalaisten matkustajien matkustajatietoja, jos ne ovat poliisin virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen.

  Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla seuraaville viranomaisella on näiden pyynnöstä annettava matkustajatietoja, kun viranomainen tarvitsee niitä laissa tarkemmin määriteltyjen virkatehtävien hoitamiseen:
  – Rajavartiolaitos
  – Tullilaitos
  – Pelastusviranomainen
  – Terveydensuojeluviranomainen
  – Puolustusvoimat.
 9. Matkustajatietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Matkustajatietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
 10. Matkustajatietojen säilytysaika
  Noudatamme matkustajatietojen säilytyksessä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Matkustajailmoitukset ja -tiedot säilytetään yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoituspäivästä. Tämän jälkeen ne hävitetään.

  Matkustajarekisterissä olevat matkustajatiedot säilytetään yhden vuoden ajan niiden merkitsemisestä, minkä jälkeen ne hävitetään. Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin käytettävien tietojen poistamiseen rekisteristä sovelletaan mitä henkilötietolain 29 §:ssä säädetään. Jos matkustaja ei ole kieltänyt matkustajatietojensa käyttöä näihin tarjoituksiin, majoitusliikkeellä on oikeus siirtää ja käsitellä matkustajatietoja vuoden jälkeen myös asiakasrekisterissään tai mahdollisessa suoramarkkinointirekisterissään.
 11. Rekisteröidyn oikeuksista henkilötietojen käsittelyyn liittyen
  Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu lakiin. Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatietoja myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin, jollei matkustaja ole käyttänyt henkilötietolain 30 §:ssä tarkoitettua kielto-oikeuttaan.

  Matkustajalla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

  Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia matkustajatietoja.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sähköiseen matkustajarekisteriin kirjataan vain niitä tietoja, jotka on merkitty matkustajailmoitukseen ja jonka ilmoituksen täyttäjä vahvistaa allekirjoituksellaan. Sähköiseen matkustajarekisteriin merkityt tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, jos ne vastaavat matkustajailmoitukseen merkittyä. Majoitusliike huolehtii, että matkustajarekisterin tiedot vastaavat matkustajailmoituksen tietoja. Väärät tiedot korjataan viipymättä oma-aloitteisesti tai matkustajan vaatimuksesta.

  Rekisteröidyn korjausvaatimus voi johtaa matkustajarekisterin tietojen korjaamiseen vain siinä tapauksessa, että rekisteriin tallennettu tieto ei vastaa matkustajailmoituksen tietoa.

  Oikeus tietojen poistamiseen
  Matkustajatietoja käsitellään lakiin perustuen niin kauan kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettu laki vaatii. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia matkustaja- tietojensa poistamista niin kauan kuin tietoja on lain mukaan säilytettävä.Rekisteröity voi vaatia tietojensa poistoa, jos majoitustoiminnan harjoittaja käyttää matkustajatietoja lain määräämän säilytysajan jälkeenkin asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi tällöin vaatia, että häntä koskevat matkustajatiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
  – henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  – rekisteröity vastustaa matkustajatietojensa käsittelyä asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin
  – henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

  Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä
  Rekisteröity ei voi vastustaa matkustajatietojensa käsittelyä niihin tarkoituksiin, jotka laki määrää. Rekisteröity voi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla kieltää matkustajatietojen käytön asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin tietoja kerättäessä tai myöhemmin. Jos rekisteröity vastustaa matkustajatietojensa käyttöä näihin tarkoituksiin, ei niitä enää käsitellä näissä tarkoituksissa.

  Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
  Tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa aktiivista käsittelyä määrätyissä tilanteissa:
  – rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden
  – käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
  – rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet, on kesken.

  Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.

  Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Matkustajatietojen käsittely perustuu lakiin ja siinä määritetään matkustajatietojen käyttötarkoitukset ja mille viranomaisille tietoja luovutetaan. Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista ei voi näin ollen johtaa tilanteeseen, jossa laissa olevia säännöksiä matkustajatietojen käsittelystä ei noudatettaisi.
 12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
 13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
  Matkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

  Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

  Sen varmistamiseksi, että matkustajatietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.